PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK EN ASSESSMENT CENTERS: FUNCTIE EN DOEL

Er zijn verschillende redenen te noemen waarom luchtvaartmaatschappijen en vliegscholen bij het beoordelen van sollicitanten en werknemers een psychologisch advies bureau inschakelen.

Allereerst vormen zowel het psychologisch onderzoek als het assessment center objectieve, betrouwbare instrumenten. Daardoor hebben zij vergeleken met andere methodieken een hoge voorspellende waarde als het erom gaat uitspraken te doen over het toekomstig functioneren van medewerkers. 

Het beroep van verkeersvlieger leent zich bij uitstek voor een professionele screening. Met name de zware verantwoordelijkheid, die de functie met zich meebrengt, vereist dat men bij de selectieprocedure uiterst zorgvuldig te werk gaat. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid van passagiers en bemanningsleden die op het spel staat. 

Bovendien zullen ervaren verkeersvliegers bevestigen dat de human factors een steeds belangrijkere rol spelen in de uitoefening van hun functie. Geautomatiseerde systemen en de daarbij behorende technologische ontwikkelingen doen in sterke mate een beroep op de samenwerking en communicatie tussen het personeel. De menselijke schakel vormt daardoor nog steeds een cruciale rol. 

Leidinggevende en communicatieve vaardigheden zijn minstens even belangrijk als de mechanische en technische aspecten. Het is daarom ook noodzaak om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. 

De meeste luchtvaartmaatschappijen en vliegscholen zijn het er dan ook over eens dat sollicitanten voor de functie van (ab initio) piloot door middel van een psychologisch onderzoek of assessment dienen te worden geselecteerd. Echter ook andere bemanningsleden, zoals stewardessen en pursers, hebben een verantwoordelijke taak en komen in aanmerking voor een professionele selectie. 

Meer in het algemeen genomen is er in de luchtvaart sprake van een groot risico indien het cabinepersoneel op een onprofessionele wijze wordt gescreend. 

Er is ook een economische noodzaak voor een zorgvuldige selectie van verkeersvliegers. De opleiding tot piloot is immers een kostbare aangelegenheid. Banken en andere financieringsmaatschappijen zullen daarom bij het verstrekken van een opleidingskrediet geen enkel risico willen lopen. Alvorens een lening aan een potentiële verkeersvlieger te verstrekken wil men eerst weten of de persoon in kwestie een positief resultaat op psychologisch onderzoek en/of assessment center heeft behaald. 

Hoewel met name de financier veel waarde zal hechten aan de onderzoeksbevindingen is het ook voor de potentiële student zelf van belang om aan een psychologisch onderzoek of assessment center deel te nemen. Alvorens de hoge studiesom te lenen is het belangrijk om te weten of men voldoende aanleg heeft om een vliegopleiding succesvol te doorlopen en in een later stadium de functie van verkeersvlieger uit te oefenen. 

Het psychologisch onderzoek en het assessment center kunnen ook als professionele loopbaaninstrumenten worden gehanteerd. In een dergelijke setting zullen onze psychologen een algemeen beeld schetsen van de talenten en interesses waarover een medewerker al dan niet beschikt. 

Op basis van een dergelijke sterkte/zwakte analyse kunnen wij een realistisch loopbaanperspectief schetsen en een advies uitbrengen over een passende training en/of coachingstraject.

Institute for aviation psychology

Laan van Nieuw Oost-Indie 25  
2593 BJ Den Haag

T  +31 (0)70 362 44 00

info@herfst-partners.com

Herfst & Partners

Het Institute for Aviation Psychology is onderdeel van Herfst & Partners