WELKE ELEMENTEN MAKEN DEEL UIT VAN EEN PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK EN/OF ASSESSMENT CENTER ?

Afhankelijk van het competentieprofiel en het functieprofiel die wij van een vliegschool of luchtvaartmaatschappij hebben ontvangen (of in overleg hebben opgesteld), kunnen de volgende instrumenten deel uitmaken van het psychologisch onderzoek of het assessment programma:

 • interview
 • capaciteitenonderzoek
 • persoonlijkheidsonderzoek
 • sensomotorisch testprogramma
 • één of meerdere praktijksimulaties
 • interesseonderzoek
 • nabespreking en evaluatie 

 

HET INTERVIEW

Door middel van een biografisch- en competentiegericht interview krijgen onze psychologen een indruk van de geschiktheid van kandidaten voor vliegscholen en luchtvaartmaatschappijen. Tijdens het interview zal speciale aandacht worden besteed aan persoonlijkheidsontwikkeling, opleiding, werkervaring en motivatie.

Wat betreft de motivatie van sollicitanten zal in kaart worden gebracht waarom men vlieger wil worden. Daarnaast zullen de IAP psychologen in het bijzonder letten op persoonlijke presentatie, communicatieve vaardigheden, samenwerkingsbereidheid, ambitie, doorzettingsvermogen en stabiliteit. 

 

CAPACITEITENONDERZOEK

Het onderzoek naar de intellectuele capaciteiten omvat een aantal tijdgebonden multiple choice testopdrachten. Bij elke subtest nemen de complexiteit en de moeilijkheidsgraad geleidelijk aan toe.

Het is van belang dat een kandidaat probeert om binnen de beschikbare testtijd zoveel mogelijk juiste antwoorden te geven. De combinatie van een opklimmende moeilijkheidsgraad en een tijdslimiet stelt ons in staat om in de prestaties van kandidaten verschillen te meten.

Elke score die een kandidaat op een subtest behaalt, wordt vergeleken met de scores van een relevante normgroep. Deze vergelijking toont aan of het intelligentie profiel van een kandidaat in voldoende mate overeenstemt met de eisen die er op intellectueel gebied aan de vliegopleiding of aan een functie bij een luchtvaartmaatschappij worden gesteld.

Voorbeelden van intellectuele capaciteiten zijn:

 • technisch inzicht
 • verbaal redeneervermogen
 • cijfermatig inzicht
 • snelheid en nauwkeurigheid
 • ruimtelijk inzicht
 • abstract denkvermogen 

 

PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK

Kandidaten worden verzocht om een aantal vragenlijsten in te vullen die betrekking hebben op persoonlijkheidskenmerken. In tegenstelling tot de intelligentietests kan er bij de persoonlijkheidsvragenlijsten niet van juiste of onjuiste antwoorden worden gesproken.

Antwoorden maken duidelijk welke persoonlijkheidstendensen bij kandidaten van invloed op hun functioneren kunnen zijn. Bijvoorbeeld iemand kan uit de vragenlijsten naar voren komen als nuchter en onafhankelijk of juist als sensitief en teamgericht.

Dankzij een analyse van de antwoorden op de persoonlijkheidsvragenlijsten zijn de IAP psychologen in staat om van elke kandidaat een individueel en uniek persoonlijkheidsprofiel op te stellen.  

 

HET SENSOMOTORISCHE TESTPROGRAMMA

Het sensomotorisch testprogramma maakt deel uit van een geautomatiseerd testsysteem. Dankzij het creëren van een dynamische, aan de luchtvaart gerelateerde omgeving (met akoestische en visuele signalen) is het mogelijk om sensomotorische vaardigheden te toetsen die van belang zijn voor de functie van piloot.

Voorbeelden van dergelijke vaardigheden zijn:

 • oog-hand-voet coördinatie
 • korte termijn geheugen
 • multiple tasking

Het sensomotorisch testprogramma neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. 

 

PRAKTIJKSIMULATIES EN FUNCTIEGERELATEERDE OPDRACHTEN

Simulaties laten zien hoe iemand vorm en inhoud geeft aan gedrag dat in de praktijk een belangrijke rol speelt. Sommige casussen hebben betrekking op het individueel optreden van kandidaten en andere op de interactie binnen een team.

Tijdens de simulaties observeren onze psychologen systematisch het gedrag van de kandidaten. Na afloop vertalen zij hun indrukken in objectieve scores die relevant zijn voor een vliegopleiding of functie bij een luchtvaartmaatschappij.

Voorbeelden van gedragskenmerken die met behulp van de praktijksimulaties kunnen worden gemeten, betreffen management vaardigheden, samenwerkingsbereidheid, overtuigingskracht en klantgerichtheid.

Enkele voorbeelden van praktijksimulaties zijn:

 

Groepsopdrachten

1. Samen met andere kandidaten lost men een probleem op. Elke kandidaat krijgt een eigen rol toebedeeld en heeft eigen prioriteiten.

2. Het hele team wordt geconfronteerd met een lastige situatie. Elk teamlid heeft dezelfde behoeften en dezelfde prioriteiten.

 

Individuele praktijkopdrachten

1. Strategisch inzicht; een kandidaat krijgt de opdracht om een plan van aanpak te ontwerpen en te presenteren.

2. Operationeel management; in de positie van manager dient men een functioneringsgesprek te voeren met een medewerker.

 

De IAP testinstrumenten zijn valide en betrouwbaar. Dit impliceert dat zij zijn ontwikkeld om enkel relevant gedrag in beeld te brengen en dat de resultaten - gemeten over lange periode - een consistent karakter hebben. Globaal bezien hebben de onderzoeksresultaten een geldigheidsduur van twee jaar.

Institute for aviation psychology

Laan van Nieuw Oost-Indie 25  
2593 BJ Den Haag

T  +31 (0)70 362 44 00

info@herfst-partners.com

Herfst & Partners

Het Institute for Aviation Psychology is onderdeel van Herfst & Partners